Domů Všeobecné smluvní podmínky pro plavby lodí

Všeobecné smluvní podmínky pro plavby lodí

Následující podmínky platí pro pobyty Cestovní kanceláře Novalja s.r.o. (dále jen „CK“) typu PLAVBY LODÍ (dále též jen „plavba“) a platí jak pro individuální plavby lodí, tak pro skupinové plavby, kdy si zákazník rezervuje celou loď pro uzavřenou skupinu. Všeobecné smluvní podmínky pro plavby lodí jsou součástí uzavřené Smlouvy o ubytování. Ujednání obsažená ve Smlouvě o ubytování mají přednost před těmito Všeobecnými smluvními podmínkami pro plavby lodí.

Všeobecné smluvní podmínky pro plavby lodí 2023/2024

I. Vznik smluvního vztahu

1.Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká zpravidla na základě zákazníkem podepsané písemné Smlouvy o ubytování potvrzené CK, případně jménem CK prodejcem plavby, a úhrady zálohy zákazníkem CK dle podmínek uvedených ve Smlouvě o ubytování. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká také jen zaplacením zálohy ze strany zákazníka dle Smlouvy o ubytování, a to ke dni, kdy je tato záloha připsána na účet CK, příp. uhrazena v hotovosti přímo CK. Tímto okamžikem je uzavřena Smlouva o ubytování (dále jen „Smlouva“). Není-li uhrazena záloha ze strany zákazníka dle podmínek uvedených ve Smlouvě, pak tato Smlouva nevzniká.

2. Při výběru plavby, pořádané CK, zákazník na webových stránkách www.novalja-plavby.cz nebo www.novalja-plavby.sk provede rezervaci jím vybrané plavby. Při rezervaci je zákazník povinen zatrhnout na webových stránkách políčka s textem „Souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami pro plavby lodí CK Novalja“ a „Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zasíláním nabídek CK Novalja. Možnosti vymazání osobních údajů.“ Tímto zatržením pak zákazník stvrzuje, že se s těmito podmínkami a informacemi seznámil, uznává je a souhlasí s nimi. Na základě těchto kroků, se pak prostřednictvím systému odesílá poptávka do CK a CK zákazníkovi potvrdí a zdali pro něj tuto plavbu rezervovala. V kladném případě jej pak vyzve k vyplnění údajů všech zúčastněných osob. Z těchto údajů CK vytvoří Smlouvu. CK pošle Smlouvu zákazníkovi k podpisu (podepsanou ze strany CK). Smlouvu pak zákazník podepíše a následně ji předá nebo zašle CK.

3. Nabídka plaveb se zpracovává ve velkém předstihu. CK si proto vyhrazuje právo oznámit, před uzavřením Smlouvy, změny údajů uvedených na internetových stránkách www.novalja-plavby.cz nebo www.novalja-plavby.sk. V takovém případě, kdy se údaje na Smlouvě a na internetových stránkách odlišují, jsou závazné údaje, uvedené na Smlouvě.

II. Cena plavby

1. Cenou plavby se rozumí cena, kterou potvrdí CK na Smlouvě. Ceny jsou cenami smluvními mezi CK na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb.

2. CK má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením plavby, a to v případech, kdy po datu stanovení cen došlo ke změně ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně plavby, nebo směnného kurzu české koruny vůči konvertibilním měnám, použitého pro stanovení ceny plavby, a to o více než 6 %. V tomto smyslu upravené ceny plavby jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou obsahem ceny.

3. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením plavby.

4. Je-li CK nucena zvýšit cenu plavby za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy.

5. Náklady CK na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny, jako např. telefonické nebo telefaxové vyžádání služeb v zahraničí, rezervace a telefonické či elektronické dotazy do zahraničí i v tuzemsku, o které zákazník CK požádá, hradí zákazník, a budou účtovány odděleně od sjednané ceny plavby.

Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu Smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu

III. Platební podmínky

CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

1. Způsob zaplacení ceny služeb

U individuálních plaveb zákazník zaplatí zálohu 50 % z ceny plavby nebo plnou cenu plavby (např. z FKSP, u provizního prodeje apod.), a to při uzavření Smlouvy. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 35 dnů před zahájením plavby je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny plavby při uzavření Smlouvy. Doplatek musí zákazník uhradit nejpozději 35 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých ve Smlouvě. Ubytovací poukaz (voucher) bude zákazníkovi předán až po plném zaplacení ceny plavby.

U skupinových plaveb (tj. rezervace celé lodi) zákazník zaplatí minimální nevratnou zálohu ve výši 80000 Kč, nebo plnou cenu plavby (např. u FKSP), a to při uzavření Smlouvy, nejpozději však do 3 dnů od vyzvání k platbě zálohy. V opačném případě je rezervace zrušena. Zákazník musí uhradit CK doplatek celkové ceny, která s ním byla sjednána ve Smlouvě, nejpozději 90 dnů před zahájením plavby. Pokud je Smlouva uzavřena 90 a méně dnů před termínem plavby, pak zákazník zaplatí při uzavření Smlouvy plnou cenu plavby.

Způsob zaplacení ceny služeb pro plavby lodí je také uveden na internetových stránkách www.novalja-plavby.cz nebo www.novalja-plavby.sk.

2. Termín zaplacení

Při placení fakturou nebo převodem z účtu se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na běžný účet CK připsána požadovaná částka. Při placení složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy CK obdrží potvrzení o zaplacení.

V případě nedodržení termínu zaplacení ceny plavby zákazníkem, je CK oprávněna jeho účast na plavbě zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník. Bez zaplacení celé ceny plavby v termínu uvedeném ve Smlouvě nemá zákazník nárok účastnit se plavby a čerpat služby.

IV. Změny služeb, změny programu, odstoupení od Smlouvy a zrušení plavby

Pokud nastanou okolnosti, které cestovní kanceláři brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny anebo plavbu zrušit. Takové změny je CK povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a zákazník má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách Smlouvy.

Při zrušení plavby ze strany CK, při změně ceny plavby (kromě případů dle čl. II odst. 2) má zákazník právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, a to bez jakýchkoliv stornopoplatků. Za závažnou změnu se nepovažuje změna lodi, pokud je náhradní loď stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních, apod. důvodů.

Pokud zákazník neodstoupí od Smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.

CK si vyhrazuje právo zrušit plavbu nejpozději 10 dní před zahájením plavby, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, tj. minimálně 10 účastníků plavby.

O zrušení plavby je CK povinna informovat zákazníka nejpozději 10 dnů před zahájením plavby. V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé zaplacené částky bez dalších náhrad. CK si vyhrazuje právo na změnu data a hodiny příjezdu, hodiny odjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, jež mají přímý i nepřímý dopad na kalkulaci ceny plavby nebo z důvodu mimořádných okolností (nejistá politická i vojenská situace v navštívené zemi, epidemie), stávky, dopravních problémů a poruch, neštěstí a dalších okolností, které CK nemohla ovlivnit. CK nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny programu a ceny plavby.

CK rovněž nepřebírá odpovědnost za změny programu plavby, trasy a služeb z důvodu zásahu vyšší moci v průběhu plavby. V tomto případě může CK zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. CK si vyhrazuje právo na změnu lodi, je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera a CK nemohla tuto změnu odvrátit.

V. Změna Smlouvy ze strany zákazníka

1. Změna trasy plavby nebo změna kategorie lodi

Má-li tato změna za následek změnu trasy plavby nebo změnu kategorie lodi, je posuzována jako odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je povinen zaplatit storno poplatky ve výši, jak je uvedeno v čl. VI.

2. Změna termínu plavby nebo změna jména zákazníka (účastníka plavby)

Zákazník může písemně oznámit cestovní kanceláři, že se plavby místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená, a to nejpozději 32 dní před zahájením plavby. Dnem prokázaného doručení oznámení ve výše uvedené lhůtě se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou. Změna termínu plavby nebo změna jména účastníka plavby je posuzována jako podstatná změna Smlouvy a zákazník je povinen zaplatit poplatky za překnihování (manipulační poplatky). Do 32 dnů od začátku plavby je účtován manipulační poplatek ve výši 600 Kč za každou překnihovanou změnu (tj. za každou změnu termínu plavby nebo každou změnu jména zákazníka na Smlouvě).

Pokud zákazník oznámí změnu později než 30 dnů před začátkem plavby, pak platí stornopoplatky jako v případě odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je povinen zaplatit storno poplatky ve výši, jak je uvedeno v čl. VI.

VI. Odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka - stornopoplatky

Zákazník má právo před zahájením plavby odstoupit od uzavřené Smlouvy s CK (stornovat plavbu). Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno plavby) doručeno cestovní kanceláři. V tomto případě má CK právo účtovat stornopoplatky (odstupné). Pokud zákazník nenastoupí na objednanou plavbu, považuje se to také za odstoupení od Smlouvy.

Stornopoplatek je splatný ke dni doručení odstoupení zákazníka od Smlouvy nebo ke dni, kdy nenastoupil na objednanou plavbu. Po odečtení stornopoplatku z celkové ceny plavby obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Tato platba se provádí do 30 dnů po stornování plavby. V případě, že zákazníkem zaplacená záloha na plavbu nedosahuje výše stornopoplatku, pak se zákazník zavazuje doplatit částku do celkové výše stornopoplatku ve lhůtě 5 dní ode dne, kdy mu bude vyčíslen stornopoplatek ze strany CK. Výše stornopoplatku závisí na době, kdy CK obdržela požadavek zákazníka na storno plavby, u individuálních plaveb však vždy činí minimálně 6500 Kč na osobu (u lodí kategorií Premium Superior, Premium, Traditional En Suite a Traditional), nebo minimálně 7800 Kč na osobu (u lodí kategorií Deluxe Superior a Deluxe) - tj. nevratná záloha. U skupinových plaveb činí tato nevratná záloha minimálně 80000 Kč (za loď).

Výše stornopoplatků u individuálních plaveb jsou následující:

a) do 32 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši nevratné zálohy 6500 Kč/7800 Kč na osobu,

b) od 31 do 24 dnů do začátku plavby - nevratná záloha 6500 Kč/7800 Kč + stornopoplatek ve výši 25 % z celkové ceny plavby uvedené na uzavřené Smlouvě, snížené o nevratnou zálohu 6500 Kč/7800 Kč (Příklad pro kategorii Premium: celková cena plavby je 37000 Kč, klient zruší objednávku plavby 25 dnů před začátkem plavby - bude mu účtována nevratná záloha 6500 Kč  + stornopoplatek ve výši 25 % z 30500 Kč (tj. 37000 - 6500) - celkový stornopoplatek tedy bude 14125 Kč),

c) od 23 do 17 dnů do začátku plavby - nevratná záloha 6500 Kč/7800 Kč + stornopoplatek ve výši 50 % z celkové ceny plavby uvedené na uzavřené Smlouvě, snížené o nevratnou zálohu 6500 Kč/7800 Kč,

d) od 16 do 0 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši 100 % ceny plavby uvedené na uzavřené Smlouvě.

Výše stornopoplatků u skupinových plaveb jsou následující:

a) do 90 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši nevratné zálohy 80000 Kč (za loď),

b) od 89 do 60 dnů do začátku plavby - nevratná záloha 80000 Kč + stornopoplatek ve výši 25 % z celkové ceny plavby uvedené na uzavřené Smlouvě, snížené o nevratnou zálohu 80000 Kč,

c) od 59 do 52 dnů do začátku plavby - nevratná záloha 80000 Kč + stornopoplatek ve výši 50 % z celkové ceny plavby uvedené na uzavřené Smlouvě, snížené o nevratnou zálohu 80000 Kč,

d) od 51 do 45 dnů do začátku plavby - nevratná záloha 80000 Kč + stornopoplatek ve výši 75 % z celkové ceny plavby uvedené na uzavřené Smlouvě, snížené o nevratnou zálohu 80000 Kč,

e) od 44 do 0 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši 100 % ceny plavby uvedené na uzavřené Smlouvě.

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování plavby. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení plavby (tj. odjezdu lodi či nástupu na loď). V  případě storna plavby (zrušení účasti na plavbě) jedné ze dvou osob ve dvoulůžkové kajutě, musí zbývající osoba doplatit neobsazené místo v kajutě. V  případě storna plavby (zrušení účasti na plavbě) jedné ze tří osob v třílůžkové kajutě, musí zbývající osoby doplatit neobsazené místo v kajutě. V opačném případě tato osoba/tyto osoby nesplňuje/nesplňují podmínky pro vystavení ubytovacího poukazu (voucheru) a nemohou jí/jim být poskytnuty služby.

V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb v místě vyplutí lodi, zmešká odjezd lodi nebo musí být vyloučen z plavby lodi (např. z důvodu nedodržování lodního řádu), nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky. V případě, že zákazník v průběhu plavby na základě svého přání zruší část plavby nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

Pokud zákazník hradil plavbu nebo jeho část benefitními poukázkami, pak CK v případě zrušení plavby zákazníkovi nevrací peníze ani poukázky, ale vystaví na stejnou hodnotu poukaz na jinou plavbu.

Od Smlouvy nelze odstoupit dle ust. § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ubytování).

VII. Pojištění

1. Doporučujeme uzavřít individuální pojištění pro případ onemocnění v zahraničí a úhrady léčebných výloh u kterékoliv pojišťovny.

2. Zákazník může rovněž uzavřít pojištění pro případ jeho odstoupení od Smlouvy (tj. pojištění storna).

VIII. Cestovní doklady

Zákazníci, kteří se přihlásí k plavbě, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání plavby. V případě, že tomu tak není a zákazník se z tohoto důvodu nemůže plavby účastnit, postupuje CK stejně jako by zákazník plavbu stornoval, tedy dle bodu VI. Zákazníci, kteří si zajišťují vlastní dopravu, odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí (zelená karta, platný řidičský a technický průkaz, aj.).

IX. Dodržování celních, devizových a ostatních předpisů

Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy České republiky a navštívené země. Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a program plavby, nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy České republiky nebo navštívené země, může být vyloučen z účasti na plavbě, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.

Zákazník svým podpisem na Smlouvě potvrzuje, že před jejím podpisem byl ze strany CK informován o pasových a vízových požadavcích a o lhůtách pro jejich vyřízení.

V případě vlastní dopravy se musí zákazníci řídit nařízeními jednotlivých států, kterými projíždějí. Za problémy vzniklé nedodržením těchto nařízení CK neodpovídá.

X. Odpovědnost za škodu, vada pobytu (plavby)

1. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené Smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci pobytu (plavby).

2. Pokud má pobyt (plavba) vadu, vytkne ji zákazník pořadateli nejlépe písemně a bez zbytečného odkladu tak, aby bylo možno tuto vadu odstranit ještě v průběhu pobytu (plavby). Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady.

Doporučujeme, aby zákazník oznámil vadu na místě (kapitánovi lodi nebo manažerovi plavby) nebo oznámil vadu CK např. e-mailem, aby mohlo být na podnět reagováno co nejdříve.

3. Jde-li o právo zákazníka na slevu, je promlčecí lhůta 2 roky.

4. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním pobytu (plavby), nebo vznikla neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení maximálního úsilí.

5. Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil na lodi, nebo v průběhu dopravy a pobytu v dopravním prostředku.

6. Za následující situace nenese CK odpovědnost a tudíž nemohou být předmětem vytčení vady ze strany zákazníka:

a) za nepořádek na pláži či znečištění moře;

b) probíhající stavební práce v přístavech;

c) za dostupnost občanské vybavenosti v přístavech;

d) za noční hluk v přístavech - večerní zábava (jako např. restaurace a diskotéky, které mohou být zdrojem hluku) patří k letní dovolené a nelze ji vyloučit;

e) za výskyt hmyzu v prostorách lodi, a to vzhledem ke klimatickým podmínkám - v takovém případě je nutné situaci neprodleně oznámit kapitánovi lodi nebo CK, aby mohla být řešena ihned.

XII. Ztráta dokladů

V případě, že cestující v průběhu plavby ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové (náhradní) doklady sám a na své vlastní náklady. Zákazník se může v tomto případě obrátit na CK s žádostí o výpomoc při opatření nových nebo náhradních dokladů pro zpáteční cestu. Náklady CK s touto pomocí spojené je povinen zákazník CK uhradit.

XIII. Ubytování, stravování a doprava

Na internetových stránkách www.novalja-plavby.cz a www.novalja-plavby.sk je na fotografiích u jednotlivých lodí vidět vybavení kajut a společných prostor. Z popisů jednotlivých kategorií lodí je rámcově patrno vybavení kajut.

Při přihlašování na individuální plavbu si zákazník objednává pro danou plavbu zpravidla jen kategorii lodi, nikoli konkrétní loď. Kategorie lodí jsou následující (seřazeno od nejvyšší třídy po nejnižší): (1) Deluxe Superior, (2) Deluxe, (3) Premium Superior, (4) Premium, (5) Traditional En Suite, (6) Traditional. Název konkrétní lodi oznámí CK zákazníkovi nejpozději 10 dní před zahájením plavby.

Stravování na lodi je poskytováno dle norem zahraničního partnera formou polopenze (tj. snídaně a oběd nebo snídaně a večeře). V ceně plavby nejsou zahrnuty nápoje na lodi. Nápoje na lodi si zákazník hradí sám.

Podrobné informace o dopravě a údaje o cestě do místa vyplutí budou sděleny zákazníkovi před uzavřením Smlouvy a následně tyto budou uvedeny na ubytovacím poukazu (voucheru).

XIV. Povinnosti zákazníka

a) Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu plavby.

b) Osoby ve věku 15–18 let se mohou účastnit plavby pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

c) Zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

d) Dodržovat na lodi Lodní řád, především ustanovení o nočním klidu (je stanoven od 24 hod. do 6 hod.) a ustanovení o zákazu donášky vlastních nápojů na loď. Lodní řád je v českém jazyce k dispozici na internetových stránkách www.novalja-plavby.cz nebo ve slovenském jazyce na www.novalja-plavby.sk. Nedodržování pravidel uvedených v Lodním řádu může vést až k ukončení plavby bez možnosti navrácení peněz.

e) Při ubytování v kajutách nepřekročit na ubytovacím poukazu (voucheru) uvedený počet osob ani měnit bez vědomí CK ubytované osoby. O případných návštěvách dalších osob v kajutě lodi je třeba se předem dohodnout s kapitánem lodi.

f) Zákazník je povinen seznámit se s informacemi, které CK k danému typu plavby poskytuje.

XV. Ostatní ustanovení

Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje CK více, než jak je uvedeno v písemné nabídce a v písemném programu plavby. V případě nejasností před podpisem Smlouvy se obraťte na pracovníky prodeje CK, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro plavby lodí jsou platné a účinné pro Smlouvy o ubytování uzavřené po 19. 9. 2023.