Domů Informace Lodní řád

Lodní řád

 1. Všichni pasažéři na palubě lodi jsou povinni přijmout a dodržovat tento Lodní řád v celém jeho rozsahu.
 2. Kapitán má právo změnit trasu plavby oproti plánovanému programu z důvodu špatného počasí či za jiných nepříznivých okolností.
 3. Pasažéři jsou povinni předat první den plavby své cestovní doklady kapitánovi k registraci.
 4. Vzhledem k tomu, že lodě jsou extrémně akustické, předpokládá se, že se pasažéři budou chovat umírněně. Zvláštní zřetel je třeba brát na dodržování nočního klidu na lodi od 24.00 hodin. V národních parcích začíná noční klid ještě dříve a pasažéři na to budou posádkou lodi upozorněni.
 5. Pokud loď pluje, je přísně zakázáno skákat z lodi do moře, potápět se, nebo šplhat na stožáry lodi.
 6. Je zakázáno kouření v jídelně a v kajutách lodi. Kouření je povoleno jen na palubě lodi a pasažéři musí nedopalky vyhazovat jen na místa k tomu určená, nikoli přes palubu do moře.
 7. Je zakázáno vynášení matrací, polštářů, dek a povlečení z kajut na palubu lodi.
 8. Je zakázáno nosit na loď vlastní jídlo či nápoje (alkoholické i nealkoholické), včetně produktů zakoupených v obchodech a stáncích v přístavech. Výjimkou jsou produkty speciální výživy, léky či kojenecká strava. Místní speciality zakoupené během pobytu v přístavech musí být předány k uskladnění personálu lodi a budou pasažérovi vydány zpět na konci plavby.
 9. Je zakázáno házet do moře jakékoli odpadky.
 10. Do záchodů se nesmí vhazovat nic jiného kromě toaletního papíru, v opačném případě může dojít k ucpání záchodu.
 11. Pokud loď pluje, musí pasažéři ubytovaní v podpalubních kajutách zavírat okna. V opačném případě by mohla mořská voda skrz otevřené okno nastříkat do kajuty.
 12. Za špatného počasí je třeba se na lodi pohybovat opatrně, pokud možno pohyb omezit na minimum. Podlahy mohou být mokré a kluzké.
 13. Pasažéři musí dbát zvýšené opatrnosti při přecházení z jedné lodi na druhou, když jsou lodě ukotveny v přístavu vedle sebe. Při takovém přecházení se doporučuje požádat posádku lodi o pomoc, avšak zodpovědnost při tom nese každý pasažér sám za sebe.
 14. Pasažéři jsou povinni dodržovat časy snídaní a obědů (příp. večeří) a stejně tak i časy vyplutí lodi do dalšího přístavu (tyto časy jsou vyvěšeny v hale lodi).
 15. Pasažér je povinen uhradit kapitánovi lodi veškeré škody, které během svého pobytu na lodi způsobí či zaviní. Za ztrátu klíčů od kajuty je na místě účtován poplatek - pohybuje se od 20 EUR za ztracený klíč výše (závisí na typu zámku/kategorii lodi).
 16. Voda a elektřina (získávaná na lodi pomocí generátoru) mohou být problémem na každé lodi, proto jsou pasažéři vyzýváni k jejich šetrné spotřebě a užívání.
 17. Bezpečnostní pásy jsou umístěny pod sedadly v jídelně nebo pod lůžky v kajutách (záleží na typu lodi).
 18. S jakýmikoli dotazy se obracejte na kapitána lodi a jeho posádku - rádi vám vyjdou vstříc. Pokud nebudete s jejich servisem spokojeni, kontaktujte prosím naši cestovní kancelář a zároveň své připomínky či stížnosti zapište do „Knihy stížností“, která je k dispozici na každé lodi.
 19. V ceně plavby není zahrnuto spropitné členům posádky lodi a spokojení pasažéři odměňují posádku spropitným dle vlastního uvážení.

Pozor! Nedodržování tohoto lodního řádu může vést až k ukončení plavby klienta bez nároku vrácení peněz.